УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.021-0381-C01

Изпълненият от „Елос“ ООД проект за Провеждане на обучение за повишаване и добиване на нови знания и умения на заети лица“ бе насочен към повишаване качеството на живот на лица чрез обучение и заетост. Създадена бе възможност за увеличаване на възможностите за професионално развитие, разширяване на социалните контакти, подобряване на стандарта на живот.

Проведеното обучение постигна целите на работодателя и създаде устойчива и по – квалифицирана заетост. Изпълнените цели на проектното предложение гарантират пълноценното участие на лицата от целевата група в пазара на труда, придобиване на социални и професионални умения. Положени бяха основите на продуктивно развитие на работния процес и достигане на още по – качественото му изпълнение от страна на служителите в компанията. Знанията допринесоха за креативност, екипност и добиване на теоретичен опит.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-2514-C01

Изпълненият от „Елос“ ООД проект „Подобряване условията на труд и повишаване безопасността и здравето на човешките ресурси на „Елос“ ООД чрез разработка, адаптация и внедряване на система за УЧР и нови модели за организация на труда, социални придобивки и осигуряване на средства за лична защита“ бе насочен към подобряване условията за работа и отдих на служителите, както и към повишаване на тяхната сигурност и безопасност чрез лични средства за защита и въвеждане на иновативни модели за организация на труда. Съхраняването на живота и здравето на служителите на “Елос” ООД е приоритет за дружеството, не само предвид спецификата на извършваната дейноста, а и като политика на социална отговорност. Чрез инвестицията в човешкия капитал бяха създадени условия за развитието и подобряване на конкурентоспособността на дружеството, като основа за осигуряване на устойчиво развитие. Използването на по-чисти технологии осигури енергийна ефективност и намаляване на извежданите вредни емисии в околната среда. Човешкият фактор получи допълнителна защита срещу неблагоприятните за здравето и живота фактори на работната среда. Проектните дейности обхванаха всички служители на “Елос” ООД при спазване принципа за равни възможности за участие и недопускане на дискриминация.

Бяха изпълнени целите на Проекта, а именно:

1. Разработена и внедрена е Система за управелние на човешките ресурси и прилагане на иновативни модели за организация на труда.

2. Подобрена е работната среда, като са закупени климатици за всички офиси и спортни зали на “Елос” ООД, и са извършени ремонти на офисите и спортните зали.

3. Осигурени са ЛПС и работно облекло, като са закупени униформено облекло и обувки, и бронежилетки за служителите-автопатрули.

4. Осигурени са нови социални придобивки за работещите, като са оборудвани със спортни уреди спортните зали в гр. Благоевград и гр. Сандански, и са закупени преместваеми контейнери за почивка и хранене за служители.

5. Проведено е обучение на охранителите повишаване знанията и начините за превенция относно специфичните рискове при работа.

ПРОЕКТ НА „ЕЛОС“ ООД

Manual publicity 2014-2020

Проект и главна цел: Подобряванусловията на труд и повишаване безопасността и здравето на човешките ресурси на „Елос“ ООД чрез разработка, адаптация и внедряване на система за УЧР и нови модели за организация натруда, социални придобивки и осигуряване на средства за лична защита“

Главната цел на изпълнявания по Договор № BG05M9OP001-1.008-2514-C01 проект е: Подобряване на работната среда в “Елос” ООД чрез надграждане установените условия за ЗБР, осигуряване на оборудвани места за отдих и хранене, въвеждане на ефективни и гъвкави форми за организация на труд и управление на човешките ресурси.

 

 

Обща стойност: 132 099.00 лв, от които 112 284.15 лв европейско и 19 814.85 лв национално съфинансиране.

Начало: 21.06.2017г.

Край: 21.03.2018г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”         2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

Официална презентация на „ИРИС“ в Разлог


Бившият криминалист и управител на охранителна фирма „ЕЛОС“ Пене Алексиев провокира интереса на кметове и полицейски началници от Благоевградска област с изключително нововъведение в сферата на охранителната дейност. На изискан коктейл в разложкия апарт-комплекс „Балканско бижу“ той представи първата по рода си система за експресно реагиране „Ирис“. Тя е дело на български инженери, които съвместно с полицейски служители разработват максимално ефективен софтуер, насочен към ограничаване на престъпността и превенция за защита на потребителите.

За неограничените възможности на новата система Алексиев разкри: „Това е много прогресивна и крайно необходима иновация, която обхваща всички сфери на човешкия живот, защото има реалната възможност да гарантира сигурността на гражданите и бизнеса. От друга страна, улеснява охранителната дейност, реализирана от частни фирми, полиция и общински администрации. Централизираният видео-мониторинг осигурява максимално време за реакция, дава ясна целенасоченост, възможност за бързо планиране и навременни действия. Дежурните полицейски управления ще могат да наблюдават местоположението и дейността на нашите патрули, това създава благоприятна почва за ефективно сътрудничество и опазване на високо-рисковите обекти.

Искам да подчертая, че този продукт не е предназначен за продажба, а за взаимопомощ. Готов съм да предоставя „Ирис“ за свободно ползване, като този продукт ще бъде предложен безплатно на полицейските началници и кметовете в областта. Няма да лиша и моите конкуренти в частния охранителен бизнес от възможността да ползват предимствата на тази иновация. В крайна сметка нашата обща цел е да се постигнат максимални резултати в сферата на сигурността. Подобни решения се търсят от години, затова съм убеден, че този продукт много скоро ще стане обект на масова експлоатация. Единствено чрез него полицията и колегите от частните фирми ще получат възможността да вземат превантивни мерки, като наблюдават охраняваните обекти в реално време, така ще могат да изпреварят престъпниците и да предотвратят влизанията с взлом и кражбите, които напоследък изправиха на нокти обществеността. В тази връзка съм твърдо решен да продължа тези форуми с информационна, и най-вече практическа цел“.

Един от основоположниците на новия софтуер, инженер Валентин Върбанов, разясни пред гостите как работи системата „Ирис“ и колко мащабни ползи ще донесе повсеместната й употреба: „Всяка една уважаваща себе си институция или компания трябва да има една такава платформа, за да реагира адекватно в екстремни ситуации. Нашият проект е плод на кибернетиката и властелин в планирането и управлението на ресурсите и процесите от бъдещо поколение, защото представлява изкуствен интелект, който се пригажда към нуждите на ползвателя. Така човешката дейност се синхронизира с неограничените възможности на технологиите и се постига високо ниво на сигурност и резултатност. Хората не бива да се боят от новостите, факт е, че именно модернизирането на човешките дейности ни води към прогрес“.

Кметът на Разлог Красимир Герчев в ролята на домакин и поддръжник на иновациите символично натисна бутона, с който даде старт на системата „Ирис“.

Презентацията грабна интереса на местния елит, сред който бяха директорът на ОД на МВР – Благоевград Николай Хаджиев, кметовете на Белица – Радослав Ревански, на Кресна – Николай Георгиев, на Сандански – Кирил Котев, много бизнесмени.

Управителят на една от най-високо-ефективните охранителни фирми Пене Алексиев определя своя принос като „патриотичен порив към усъвършенстване на охраната и сигурността в рамките на България, който ще ни издигне на високо ниво в международен план и ще бъде повод да се гордеем с постиженията си”.