УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-2514-C01

Изпълненият от „Елос“ ООД проект „Подобряване условията на труд и повишаване безопасността и здравето на човешките ресурси на „Елос“ ООД чрез разработка, адаптация и внедряване на система за УЧР и нови модели за организация на труда, социални придобивки и осигуряване на средства за лична защита“ бе насочен към подобряване условията за работа и отдих на служителите, както и към повишаване на тяхната сигурност и безопасност чрез лични средства за защита и въвеждане на иновативни модели за организация на труда. Съхраняването на живота и здравето на служителите на “Елос” ООД е приоритет за дружеството, не само предвид спецификата на извършваната дейноста, а и като политика на социална отговорност. Чрез инвестицията в човешкия капитал бяха създадени условия за развитието и подобряване на конкурентоспособността на дружеството, като основа за осигуряване на устойчиво развитие. Използването на по-чисти технологии осигури енергийна ефективност и намаляване на извежданите вредни емисии в околната среда. Човешкият фактор получи допълнителна защита срещу неблагоприятните за здравето и живота фактори на работната среда. Проектните дейности обхванаха всички служители на “Елос” ООД при спазване принципа за равни възможности за участие и недопускане на дискриминация.

Бяха изпълнени целите на Проекта, а именно:

1. Разработена и внедрена е Система за управелние на човешките ресурси и прилагане на иновативни модели за организация на труда.

2. Подобрена е работната среда, като са закупени климатици за всички офиси и спортни зали на “Елос” ООД, и са извършени ремонти на офисите и спортните зали.

3. Осигурени са ЛПС и работно облекло, като са закупени униформено облекло и обувки, и бронежилетки за служителите-автопатрули.

4. Осигурени са нови социални придобивки за работещите, като са оборудвани със спортни уреди спортните зали в гр. Благоевград и гр. Сандански, и са закупени преместваеми контейнери за почивка и хранене за служители.

5. Проведено е обучение на охранителите повишаване знанията и начините за превенция относно специфичните рискове при работа.

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *