ПРОЕКТ НА „ЕЛОС“ ООД

Manual publicity 2014-2020

Проект и главна цел: Подобряванусловията на труд и повишаване безопасността и здравето на човешките ресурси на „Елос“ ООД чрез разработка, адаптация и внедряване на система за УЧР и нови модели за организация натруда, социални придобивки и осигуряване на средства за лична защита“

Главната цел на изпълнявания по Договор № BG05M9OP001-1.008-2514-C01 проект е: Подобряване на работната среда в “Елос” ООД чрез надграждане установените условия за ЗБР, осигуряване на оборудвани места за отдих и хранене, въвеждане на ефективни и гъвкави форми за организация на труд и управление на човешките ресурси.

 

 

Обща стойност: 132 099.00 лв, от които 112 284.15 лв европейско и 19 814.85 лв национално съфинансиране.

Начало: 21.06.2017г.

Край: 21.03.2018г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”         2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *